جدول تعرفه و مقایسه نسخه ها

 

 

 • یک اپراتور
 • پنج اپراتور
 • ده اپراتور
 • تعـداد سفـارشی

یک سالـــــه

 • 350,000 تومان
 • 1,500,000 تومان
 • 2,700,000 تومان
 • تماس بگیرید !

دو سالـــــه

 • 600,000 تومان
 • 2,500,000 تومان
 • 4,000,000 تومان
 • تماس بگیرید !

پنج سالـــــه

 • 1,500,000 تومان
 • 5,000,000 تومان
 • 8,000,000 تومان
 • تماس بگیرید !

نامحدود سال

 • تماس بگیرید !
 • تماس بگیرید !
 • تماس بگیرید !
 • تماس بگیرید !

شرایط همکاری و نمایندگی فروش :


همکاری و نمایندگی فروش با نام فراسیستم :

فروش ماهانه 1 تا 3 مشتری 20%

فروش ماهانه 4 تا 6 مشتری 30%

فروش ماهانه بیش از 6 مشتری در ماه 50%


همکاری و نمایندگی فروش با نام مجموعه شما :

فروش ماهانه 1 تا 3 مشتری 15%

فروش ماهانه 4 تا 6 مشتری 25%

فروش ماهانه بیش از 6 مشتری در ماه 35%

توضیحات

1- برای کلیه سرویس ها هاست + نصب و راه اندازی رایگان می باشد.

2- بروز رسانی بصورت رایگان انجام خواهد شد.

3- جهت تمایل برای نصب بر روی هاست و یا سرور شما (پیش نیاز های سیستم به عهده مشتری میباشد) مبلغ یک میلیون تومان بابت ایجاد لایسنس دریافت خواهد شد.

4- کلیه سرویس های بالا هیچ محدودیتی در تعداد تیکت و مشتری ندارد.

5- تعرفه های ذکر شده با در نظر گرفتن زمینه کاری و شرایط همکاری قابل تخفیف میباشد.

توجه : دامنه ارائه شده جهت نصب سیستم باید ir باشد.

پیش نیازهای سیستم


Server software requirements
PHP PHP 5.4 or later is required. PHP 5.5 is recommended
MySQL server MySQL version 5.5 or later (we recommend the very latest stable release)
PHP decoders Zend Guard Loader
Web server Apache 2.2 or later
Operating system Centos 7 x86_64
Required settings
PHP

max_execution_time: "600"

max_input_time: "600"

magic_quotes_gpc: "Off" (this setting is not a part of standard "php.ini" file supplied with PHP 5.4.x)

memory_limit: "256M" (this will vary - if you plan on using the Kayako import tool, or if the web server is shared, a higher limit is required)

file_uploads: "On"

upload_max_filesize: "20M"

post_max_size: "20M"

max_file_uploads: "20"

Apache If you have mod_security installed on your apache web server, mod_security must be disabled or your Kayako helpdesk files whitelisted (exempt from all mod_security rules).
MySQL sql-mode : set to not strict.
Required PHP modules
mbstring - mcrypt - gd with Freetype support - curl - mysql - MySQLi (required for PHP 5.5 and later) - pdo - pdo_mysql - simplexml - filter - json - imap - sockets - xml - dom