تماس با ما

لطفا با نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود ما را یاری نمایید . بدون هیچگونه محدودیتی نظرات و ایده های خود را برای ما ارائه دهید . گروه فنی شرکت حتی اگر ایده های شما به نظر خودتان سخت یا غیرممکن باشد ، در زمینه های دیگر از آنها استفاده خواهند نمود . انتقادات و پیشنهادات شما توسط گروه پشتیبانی مورد بررسی قرار می گیرند و آندسته از نظرات شما که مورد قبول گروه فنی سایت قرار بگیرد، مورد اجرا واقع شده و جوایزی به افرادی که انتقاد مورد نظر را فرستاده بودند یا پیشنهاد را داده بودند، اهدا می گردد .

ارسال تیکت پشتیبانی آنلاین